O nás

Novootvorené pracovisko od 1.9.2016

Zameranie materskej školy:

História :Našou filozofiou školy je, aby dieťa v materskej škole bolo šťastné a pripravené na život v spoločnosti. Preto našim cieľom je pripraviť deťom také prostredie, aby sa u detí rozvíjali i návyky súvisiace so zdravým životným štýlom a pripraviť adekvátne podmienky na rozvoj ich potenciálu, s dôrazom na podporovanie a rozvíjanie hudobných schopností u detí predškolského veku.
Veľký dôraz kladieme hlavne na zdravotné hľadisko.  

Od roku 01.09.2016 sme boli Materská škola Kalinčiakova 1, Hlohovec s  elokovaným pracoviskom na Koperníkovej ulici, mali sme dve triedy s počtom detí  spolu 40.
Na kvalitnej príprave a plynulom prechode detí do základnej školy sa spolupodieľa i CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologickej poradne).
Realizujeme stimulačno-obohacujúce programy pre deti. Naša materská škola má dlhodobú, dobrú spoluprácu so Základnou školou na Koperníkovej ulici v Hlohovci. Spoločne si plánujeme a realizujeme vzájomné návštevy a kultúrne akcie.

Od 01.01.2018- do 31.08.2018 sme boli samostatnou materskou školou -Materská škola, Koperníkova 24, Hlohovec. Naďalej pokračujeme v našom zameraní  materskej školy .

Súčasnosť: od 01.09.2018 sa zlučujeme so základnou školou a budeme ako jeden právny subjekt: Základná škola s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec.


Slávnostné otvorenie nových priestorovNaša materská škola má dobré referencie. Najlepšie výsledky dosahujeme v oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa a to i zásluhou úzkej spolupráce s rodinou. Hlbšie sa venujeme hudobnej oblasti. Na vytváranie pozitívnej klímy sa spolupodieľajú všetci zamestnanci.Rodičom i starým rodičom v rámci spolupráce ponúkame rôzne aktivity, ktoré môžu spolu s deťmi prežiť, napr. Deň úcty k starším, Vianočná besiedka, Deň matiek, Deň otcov, otvorené hodiny. V popoľudňajších hodinách uskutočňujeme formou krúžkovej činnosti oboznamovanie s cudzím jazykom, podľa záujmu rodičov.

Školský dvor by sa mal stať i miestom na častejšie stretávanie a komunikovanie. Máme záujem, aby rodičia mali možnosť sa sami zúčastňovať na dianí v materskej škole, aby mali možnosť spolupodieľať sa na tvorbe a plnení koncepčných zámerov rozvoja školy. V našom záujme je, aby deti boli šťastné a rodičia spokojní, že je počas dňa o ich deti dobre postarané.

Naše priestory:

V priestoroch  ZŠ Koperníkova 24 sa nachádzajú dve triedy materskej školy. Sú novozrekonštruované a vybavené novým nábytkom. Pre deti je k dispozícií  aj detské ihrisko, ktoré je súčasťou materskej školy a svojim zariadením zodpovedá hravému účelu pre deti predškolského veku.