Personálne obsadenie

Pedagogickí zamestnanci materskej školy:

Mgr. Blanka Tamajková 

učiteľka predprimárneho vzdelávania  


DOSIAHNUTÉ VZDELANIE:

VŠ II. stupňa s 2. atestáciou

ABSOLVOVANÉ VZDELÁVANIA:

 • Špecializačné vzdelávanie v tvorivej dramatike - dvojsemestrálne doplň. vzdelávanie,
 • Inovácie v riadení školy a školského zariadenia pre vedúcich zamestnancov,
 • Obsahová reforma v materskej škole pre vedúcich pedagogických zamestnancov,
 • Školský manažment v materskej škole,
 • Základná obsluha počítača,
 • Digitálne technológie v materskej škole,
 • Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania.
 • Certifikát liga za duševné zdravie - projekt Zippyho kamaráti

CHARAKTERISTIKA: 31 rokov praxe. Inklinujem k tvorivej dramatike a hudobnej oblasti - ukážky svojej práce z rôznych oblastí uverejňujem na portáli pre pedagógov a rodičov, ktorého prevádzkovateľom je Predškolský atlas - Pro Solutions, s.r.o. - Bratislava. Som členka: OMEP.

Mgr. Lucia Kartousková

učiteľka predprimárneho vzdelávania

DOSIAHNUTÉ VZDELANIE: VŠ II. stupňa s 1. atestáciou  

ABSOLVOVANÉ VZDELÁVANIA:

 • Praktická činnosť s metodickou príručkou Krok za krokom
 • Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese
 • Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh
 • Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania
 • Digitálne technológie v materskej škole

CHARAKTERISTIKA: 5 rokov praxe. Zaoberám sa rozvíjaním fonematického uvedomovania a reči detí prostredníctvom hudobno-dramatických činností. Hrám na klavír a flautu a aktívne sa venujem všestrannému rozvíjaniu hudobnosti detí.

Mgr.. Miroslava Kovarská 

učiteľka predprimárneho vzdelávania

 

DOSIAHNUTÉ VZDELANIE: VŠ II. stupňa

ABSOLVOVANÉ VZDELÁVANIA:

 • Kurz - Mám rád/a seba i teba, Metodicko pedagogické centrum BA
 • Základy posunkovej reči, certifikát.
 • Textový editor Word - základy
 • Práca v programe Pages, iMac
 • Vytváranie prezentácií iMovie
 • Poradenstvo v oblasti BKM ( bezplienková komunikačná metóda)
 • Analýza výchovno-vzdelávacích plánov

CHARAKTERISTIKA: 17 rokov praxe. Vediem výskum v oblasti hodnotenia úrovne jazykovej gramotnosti.

Mgr. Kamila Chlebničanová 

učiteľka predprimárneho vzdelávania


DOSIAHNUTÉ VZDELANIE: VŠ II. stupňa

ABSOLVOVANÉ VZDELÁVANIA:

 • Textový editor Word - základy
 • Tabuľkový editor Excel-základy
 • Práca v programe Power Point

CHARAKTERISTIKA:

6 roky praxe v materskej škole v predprimárnom vzdelávaní. Rada sa venujem tvorivým veciam. Mám rada umelecký prednes textu, získala som divadelné a herecké skúsenosti ako počas štúdia učiteľstva, tak počas aktívneho ochotníckeho pôsobenia. Baví ma maľovanie, práca s hlinou a kreslenie.

Nepedagogickí zamestnanci

P. upratovačka a školníčka : Soňa Piovarčiová

ekonóm, externý zamestnanec : Mgr. Marcela Blašková